Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
które weszło w życie z dniem 25.05.2018r.
jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach,
które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach,
Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka.

Administratorem danych osobowych jest
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne w Lubaniu –  Planeta Uśmiechu SP. ZOO
reprezentowane przez Dyrektora,
z siedzibą przy ul. Jeleniogórska 2, 59-800 Lubań, NIP: 6131578518

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu:
– rekrutacji dzieci do placówki,
– ewidencji dzieci,
– prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
– w celach sprawozdawczych,
– w celach archiwalnym

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Przedszkola,
podmioty współpracujące z Niepublicznym Przedszkolem Edukacyjnym – Planeta Uśmiechu,
na podstawie umów powierzenia, w celu realizacji umowy o współpracy
oraz uprawnione organy państwowe,którym udostępnienie danych osobowych
regulują oddzielne przepisy prawa.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań
wynikających z zawartych umów, na podstawie obowiązującej litery prawa,
aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie opierając się o ustawy i obowiązujące krajowe przepisy prawa.

 

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Państwa dziecka.

Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

 

Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.
Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).
Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności,
w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

 

*  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).